සියලු ප්රවර්ග

රෝම ඉටිපන්දම

විවිධ ප්‍රයෝග රෝම ඉටිපන්දම් ගිනිකෙළි බෑගය BF1100-1 ධීවරයාගෙන් තරු සමඟ නැටීම

විවිධ ප්‍රයෝග රෝම ඉටිපන්දම් ගිනිකෙළි බෑගය BF1100-1 ධීවරයාගෙන් තරු සමඟ නැටීම

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:BF1100-1
සහතික:EX අංකය
පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • විලෝ

  විලෝ

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • ආලෝකය

  ආලෝකය

වර්ණ
 • කහ

  කහ

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • නිල්

  නිල්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්