සියලු ප්රවර්ග

රෝම ඉටිපන්දම

බෝල 8 රෝම ඉටිපන්දම් ගිනිකෙළි BF1100-4 ධීවරයාගෙන් ගිගුරුම් හඬ

බෝල 8 රෝම ඉටිපන්දම් ගිනිකෙළි BF1100-4 ධීවරයාගෙන් ගිගුරුම් හඬ

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:BF1100-4
සහතික:EX අංකය
පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
  • විස්ටිං

    විස්ටිං

  • ඉරිතැලීම්

    ඉරිතැලීම්

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්