සියලු ප්රවර්ග

රෝම ඉටිපන්දම

360 SHOTS BIG ROMAN Candle Fireworks FP9001 MEGA BLASTER ධීවරයාගෙන්

360 SHOTS BIG ROMAN Candle Fireworks FP9001 MEGA BLASTER ධීවරයාගෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP9001
සහතික:EX අංකය 
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • ආලෝකය

  ආලෝකය

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්