සියලු ප්රවර්ග

රොකට්

ඉහළ නිර්දේශිත වර්ගීකරණය කරන ලද රොකට් 4 PCS WILD WILD ROCKETS BF1272 ධීවරයාගෙන්

ඉහළ නිර්දේශිත වර්ගීකරණය කරන ලද රොකට් 4 PCS WILD WILD ROCKETS BF1272 ධීවරයාගෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:ඩී
සහතික:EX අංකය
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • මුතු

  මුතු

 • රැල්ල

  රැල්ල

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • හරිත

  හරිත

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්