සියලු ප්රවර්ග

රොකට්

වර්ගීකරණය කරන ලද මුදු ප්‍රයෝග 6 පීසී රොකට් පැක් ස්කයි ට්‍රැන්වෙල්ර් FP6502 ධීවරයාගෙන්

වර්ගීකරණය කරන ලද මුදු ප්‍රයෝග 6 පීසී රොකට් පැක් ස්කයි ට්‍රැන්වෙල්ර් FP6502 ධීවරයාගෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6502
සහතික:EX අංකය
පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
 • වියලි මිදි

  වියලි මිදි

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • මුද්ද

  මුද්ද

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්