සියලු ප්රවර්ග

රොකට්

4 PCS විශේෂ රොකට් පැක් SKY BLAST WAVE FP6504 ධීවරයාගෙන්

4 PCS විශේෂ රොකට් පැක් SKY BLAST WAVE FP6504 ධීවරයාගෙන්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6504
සහතික:EX අංකය
පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • මුතු

  මුතු

 • රැල්ල

  රැල්ල

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • හරිත

  හරිත

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්