සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

ධීවරයාගෙන් ක්ලැසික් සෙල්ලම් ගිනිකෙළි ටැංකිය W705A ගිනිකෙළි

ධීවරයාගෙන් ක්ලැසික් සෙල්ලම් ගිනිකෙළි ටැංකිය W705A ගිනිකෙළි

භාණ්ඩයෙ නම

TANK FIREWORKS

භාණ්ඩ අංකය

W705A

ටයිප්

නවකතා

ඇසුරුම්

72 / 2

සී.බී.එම්

0.093


පරීක්ෂණයක්
නිෂ්පාදන විස්තරය

军胜好评图

වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • මුතු

  මුතු

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • විස්ටිං

  විස්ටිං

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

පරීක්ෂණයක්