සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

ධීවරයෙකුගෙන් 091A මුදු වර්ණ දුම් අත්බෝම්බ අදින්න

ධීවරයෙකුගෙන් 091A මුදු වර්ණ දුම් අත්බෝම්බ අදින්න

භාණ්ඩයෙ නම

PULL RING COLOR SMOKE GRENADES

භාණ්ඩ අංකය

091A

ටයිප්

දුම්

ඇසුරුම්

12 / 12

සී.බී.එම්

0.071


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • කහ

  කහ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්