සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

ධීවරයෙකුගෙන් කුඩා හෙලිකොප්ටර් කෘතිම චන්ද්‍රිකාව 0428

ධීවරයෙකුගෙන් කුඩා හෙලිකොප්ටර් කෘතිම චන්ද්‍රිකාව 0428

භාණ්ඩයෙ නම

ARTIFICIAL SATELLITE

භාණ්ඩ අංකය

0428

ටයිප්

HELICOPTER

ඇසුරුම්

10 / 12 / 12

සී.බී.එම්

0.051


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • කරකැවිල්ල

    කරකැවිල්ල

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

  • රතු

    රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්