සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

කුඩා වර්ණ දුම් බෝල වර්ග කළ බෑගය 0860 ධීවරයාගෙන්

කුඩා වර්ණ දුම් බෝල වර්ග කළ බෑගය 0860 ධීවරයාගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

ASSORTED SMOKE BALLS

භාණ්ඩ අංකය

0860

ටයිප්

දුම්

ඇසුරුම්

20 / 12 / 6

සී.බී.එම්

0.035


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • රතු

  රතු

 • කහ

  කහ

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්