සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

ධීවරයෙකුගෙන් උණුසුම් අලෙවිය ඉන්ද්‍රජාලික ගිනිකෙළි ඩ්‍රැගන් හුස්ම BF7066

ධීවරයෙකුගෙන් උණුසුම් අලෙවිය ඉන්ද්‍රජාලික ගිනිකෙළි ඩ්‍රැගන් හුස්ම BF7066

භාණ්ඩයෙ නම

DRAGON BREATH

භාණ්ඩ අංකය

ඩී

ටයිප්

නවකතා

ඇසුරුම්

16 / 1

සී.බී.එම්

0.042


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ආලෝකය

  ආලෝකය

 • තරු

  තරු

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්