සියලු ප්රවර්ග

නව්යතා

3/PK ලේඩි බග්ස් ගිනිකෙළි BF5002 ධීවරයෙකුගෙන්

3/PK ලේඩි බග්ස් ගිනිකෙළි BF5002 ධීවරයෙකුගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

ලේඩි බග්

භාණ්ඩ අංකය

ඩී

ටයිප්

HELICOPTER

ඇසුරුම්

60 / 3

සී.බී.එම්

0.055


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • විස්ටිං

    විස්ටිං

  • වලිග

    වලිග

වර්ණ
  • වර්ණ

    වර්ණ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්