සියලු ප්රවර්ග

පුවත්

සැසි දෙකෙන් පසු කර්මාන්ත ශාලාව නිෂ්පාදනය නැවත ආරම්භ කරන ලදී

2023. 03.13

සැසි දෙක අවසන් වීමත් සමඟ කර්මාන්තශාලාවේ වැඩ කටයුතු නැවත ආරම්භ වී ඇති අතර, සියලුම කම්කරුවන් නිෂ්පාදන කටයුතුවල නිරතව සිටිති.

පික්සින්ස්


දැන් එක්සත් ජනපදයේ විශාලතම විකුණුම් සමය මාස හතරකට වඩා අඩු වන අතර, ප්‍රවාහනය සඳහා කාලය ගතවේ .පාරිභෝගිකයා අල්ලා ගැනීම සඳහා'විකුණුම් සමය, සියලුම කර්මාන්තශාලා ඇණවුම් නිෂ්පාදනය කිරීමට උපරිමයෙන් කටයුතු කරමින් සිටින අතර, හැකි ඉක්මනින් ඒවා සම්පූර්ණ කර නැව්ගත කිරීමට ඔවුන් බලාපොරොත්තු වේ.