සියලු ප්රවර්ග

මිසයිල

HOT සේල් ක්ලැසිකල් 300 ෂොට් ක්ලැසිකල් සුපිරි මිසයිල බැටරි BF1110-300 ධීවරයාගෙන්

HOT සේල් ක්ලැසිකල් 300 ෂොට් ක්ලැසිකල් සුපිරි මිසයිල බැටරි BF1110-300 ධීවරයාගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

සුපිරි මිසයිල බැටරි 300 වෙඩි

භාණ්ඩ අංකය

BF1110-300

ටයිප්

මිසයිල

ඇසුරුම්

8 / 1

සී.බී.එම්

0.029


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • ඉරිතැලීම්

    ඉරිතැලීම්

  • විස්ටිං

    විස්ටිං

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්