සියලු ප්රවර්ග

මිසයිල

උසස් තත්ත්වයේ වර්ණවත් 325 වෙඩි තැබීම් සම්භාව්‍ය ජම්බෝ සැටර්න් මිසයිල FP7502 ධීවරයාගෙන්

උසස් තත්ත්වයේ වර්ණවත් 325 වෙඩි තැබීම් සම්භාව්‍ය ජම්බෝ සැටර්න් මිසයිල FP7502 ධීවරයාගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

325S JUMBO SATURN MISSILE

භාණ්ඩ අංකය

FP7502

ටයිප්

මිසයිල

ඇසුරුම්

6 / 1

සී.බී.එම්

0.032


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • වලිග

  වලිග

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • මල

  මල

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

පරීක්ෂණයක්