සියලු ප්රවර්ග

මිසයිල

නිල් සුදු රතු 750 ෂොට් ජම්බෝ පේට්‍රියට් මිසයිල බැටරි BF1110-750 ධීවරයාගෙන්

නිල් සුදු රතු 750 ෂොට් ජම්බෝ පේට්‍රියට් මිසයිල බැටරි BF1110-750 ධීවරයාගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

JUMBO PATRIOT MISSILE 750 SHOTS

භාණ්ඩ අංකය

BF1110-750

ටයිප්

මිසයිල

ඇසුරුම්

2 / 1

සී.බී.එම්

0.078


පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
  • ඉරිතැලීම්

    ඉරිතැලීම්

  • විස්ටිං

    විස්ටිං

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්