සියලු ප්රවර්ග

අතේ ගෙන යා හැකි ගිනිකෙළි

කර්මාන්තශාලා මිල Liuyang Pyrotechnics 200g Tiki Torch Fountain Fireworks from Fisherman Fireworks

කර්මාන්තශාලා මිල Liuyang Pyrotechnics 200g Tiki Torch Fountain Fireworks from Fisherman Fireworks

අයිතමය අංකය.

FP4744B

භාණ්ඩයෙ නම

TIKI TORCH

ඇසුරුම්

60 / 2

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.087


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • මුතු

  මුතු

 • දිය උල්පත

  දිය උල්පත

 • ඉඳිකටුවක්

  ඉඳිකටුවක්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්