සියලු ප්රවර්ග

අතේ ගෙන යා හැකි ගිනිකෙළි

පරිසර හිතකාමී 36" මෝනිං ග්ලෝරි ස්පාර්ක්ලර්ස් බීඑෆ් 0981එල් ධීවරයාගෙන්

පරිසර හිතකාමී 36" මෝනිං ග්ලෝරි ස්පාර්ක්ලර්ස් බීඑෆ් 0981එල් ධීවරයාගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

36" උදෑසන මහිමය

භාණ්ඩ අංකය

BF0981L

ටයිප්

ස්පාර්ලර්

ඇසුරුම්

96 / 6

සී.බී.එම්

0.035


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ආලෝකය

  ආලෝකය

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්