සියලු ප්රවර්ග

අතේ ගෙන යා හැකි ගිනිකෙළි

ආරක්ෂිතම 14" මෝනිං ග්ලෝරි ස්පාර්ක්ලර්ස් BF0981 ධීවරයාගෙන්

ආරක්ෂිතම 14" මෝනිං ග්ලෝරි ස්පාර්ක්ලර්ස් BF0981 ධීවරයාගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

14" උදෑසන මහිමය

භාණ්ඩ අංකය

ඩී

ටයිප්

ස්පාර්ලර්

ඇසුරුම්

15 / 24 / 6

සී.බී.එම්

0.034


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ආලෝකය

  ආලෝකය

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්