සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

ධීවරයින් ගිනිකෙළි වෙතින් ඉහළම ජනප්‍රිය අයිස්ක්‍රීම් ග්‍රෑම් 200 ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි FP4777

ධීවරයින් ගිනිකෙළි වෙතින් ඉහළම ජනප්‍රිය අයිස්ක්‍රීම් ග්‍රෑම් 200 ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි FP4777

අයිතම අංකය.

FP4777

භාණ්ඩයෙ නම

අයිස් ක්රීම්

ඇසුරුම්

4 / 24

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.064


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • විලෝ

    විලෝ

  • දිය උල්පත

    දිය උල්පත

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පරීක්ෂණයක්