සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

ධීවරයෙකුගෙන් සුපිරි ඝෝෂාකාරී උපරිම නිරාවරණ ගිනි සිළු BF010

ධීවරයෙකුගෙන් සුපිරි ඝෝෂාකාරී උපරිම නිරාවරණ ගිනි සිළු BF010

අයිතමය අංකය.

ඩී

භාණ්ඩයෙ නම

උපරිම නිරාවරණය

ඇසුරුම්

12 / 80 / 16

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.031

EX

2012020867


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • ඉරිතැලීම්

    ඉරිතැලීම්

  • Bangs

    Bangs

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්