සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

Liuyang ෆැකෝටරි මිල 4" කේතුකාකාර හැඩයේ ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි 200g Fisherman Fireworks වෙතින් BF4605 පීඩනය යටතේ විකිණීමට ඇත

Liuyang ෆැකෝටරි මිල 4" කේතුකාකාර හැඩයේ ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි 200g Fisherman Fireworks වෙතින් BF4605 පීඩනය යටතේ විකිණීමට ඇත

අයිතමය අංකය.

ඩී

භාණ්ඩයෙ නම

පීඩනය යටතේ

ඇසුරුම්

12 / 6

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.018

කාල සීමාව

20S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • දිය උල්පත

    දිය උල්පත

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්