සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

කුඩා වර්ණ දුම් බෝල වර්ග කළ බෑගය 0860 ධීවරයාගෙන්

කුඩා වර්ණ දුම් බෝල වර්ග කළ බෑගය 0860 ධීවරයාගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

වර්ගීකරණය කරන ලද දුම් බෝල

භාණ්ඩ අංකය

0860

ටයිප්

දුම්

ඇසුරුම්

20 / 12 / 6

සී.බී.එම්

0.035


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
වර්ණ
 • සුදු

  සුදු

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • කහ

  කහ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්