සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

ධීවරයාගේ තොග මිල Cuckoo ග්රෑම් 200 ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි

ධීවරයාගේ තොග මිල Cuckoo ග්රෑම් 200 ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි

අයිතමය අංකය.

0852

භාණ්ඩයෙ නම

කුකුළා

ඇසුරුම්

24 / 6

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.069 


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • තරු

  තරු

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • සිල්ක්

  සිල්ක්

 • විස්ටිං

  විස්ටිං

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • හරිත

  හරිත

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්