සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

සම්භාව්‍ය මැජික් රතිඤ්ඤා පනිමින් ජැක් ගිනිකෙළි T3500 ධීවරයෙකුගෙන්

සම්භාව්‍ය මැජික් රතිඤ්ඤා පනිමින් ජැක් ගිනිකෙළි T3500 ධීවරයෙකුගෙන්

භාණ්ඩයෙ නම

JUMPING JACK FIREWORKS

භාණ්ඩ අංකය

T3500

ටයිප්

FIRECRACKER

ඇසුරුම්

20 / 48 / 12

සී.බී.එම්

0.017


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • ඉරිතැලීම්

    ඉරිතැලීම්

  • Bangs

    Bangs

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ඇගයීම

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්