සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

ධීවරයාගෙන් BF4604 බෑගයේ විවිධ නිල් සහ රතු වර්ණ දුමාර නළය

ධීවරයාගෙන් BF4604 බෑගයේ විවිධ නිල් සහ රතු වර්ණ දුමාර නළය

භාණ්ඩයෙ නම

දුම්

භාණ්ඩ අංකය

ඩී

ටයිප්

දුම්

ඇසුරුම්

72 / 2

සී.බී.එම්

0.035


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
වර්ණ
  • නිල්

    නිල්

  • රතු

    රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්