සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

3" CONIC ASSORTMENT 200g ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි නත්තල් අලුත් අවුරුදු සැමරුම ධීවර ගිනිකෙළි වලින්

3" CONIC ASSORTMENT 200g ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි නත්තල් අලුත් අවුරුදු සැමරුම ධීවර ගිනිකෙළි වලින්

අයිතමය අංකය.

FP4730

භාණ්ඩයෙ නම

3" CONIC ASSORTMENT

ඇසුරුම්

36 / 6

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.031

කාල සීමාව

10S


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • දිය උල්පත

    දිය උල්පත

වර්ණ
  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්