සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

2023 නව අයිතමය ග්‍රෑම් 200 ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි ගිනි කූරු FP4776 ධීවරයාගේ ගිනිකෙළි වලින්

2023 නව අයිතමය ග්‍රෑම් 200 ෆවුන්ටන් ගිනිකෙළි ගිනි කූරු FP4776 ධීවරයාගේ ගිනිකෙළි වලින්

අයිතම අංකය.

FP4776

භාණ්ඩයෙ නම

Fire sticks

ඇසුරුම්

30 / 5

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.026


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්