සියලු ප්රවර්ග

බිම් බලපෑම්

2022 New Five Finger design 200gram Fountain Fireworks High Five FP4778 from Fisherman Fireworks

2022 New Five Finger design 200gram Fountain Fireworks High Five FP4778 from Fisherman Fireworks

Item No.     :

FP4778

Item Name  :

පහක් දාන්න

Packing       :

10 / 2

CBM            :

0.051


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • දිය උල්පත

  දිය උල්පත

 • ආලෝකය

  ආලෝකය

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්