සියලු ප්රවර්ග

ෆයර්වර්ෂක්ස්

Wholesale price pyrotechnics customized 500g consumer cake fireworks DEATH FROM ABOVE FP6051

Wholesale price pyrotechnics customized 500g consumer cake fireworks DEATH FROM ABOVE FP6051

ආදර්ශ අංකය

FP6051

භාණ්ඩයෙ නම

DEATH FROM ABOVE

ඇසුරුම්

4 / 1

ඒකක ප්‍රමාණය (INCH)

15"*11-2/11"*8"

ඝන මීටර් (නඩුව)

0.058


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ගස්

  ගස්

 • Core

  Core

 • තරු

  තරු

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • රිදී

  රිදී

 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • රන්

  රන්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්