සියලු ප්රවර්ග

ෆයර්වර්ෂක්ස්

තොග මිල ලියුයැං කර්මාන්ත ශාලාව ග්‍රෑම් 500 පංකා කේක් ගිනිකෙළි FP6051 මරණය ඉහතින්

තොග මිල ලියුයැං කර්මාන්ත ශාලාව ග්‍රෑම් 500 පංකා කේක් ගිනිකෙළි FP6051 මරණය ඉහතින්

Item No.      :  FP6051

Item Name  :  DEATH FROM ABOVE

ඇසුරුම් කිරීම: 2/1

CBM: 0.059


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ගස්

  ගස්

 • Core

  Core

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • තරු

  තරු

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

 • රන්

  රන්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්