සියලු ප්රවර්ග

ෆයර්වර්ෂක්ස්

අතිවිශාල ගිනිකෙළි එකතු කිරීමේ ඇසුරුම ෆිෂර්මෑන් වෙතින් FP8011N2 දර්ශනය

අතිවිශාල ගිනිකෙළි එකතු කිරීමේ ඇසුරුම ෆිෂර්මෑන් වෙතින් FP8011N2 දර්ශනය

භාණ්ඩයෙ නමBACKYARD DISPLAY
භාණ්ඩ අංකයFP8011N2
ටයිප්වර්ගීකරණ ඇසුරුම
ඇසුරුම්1 / 1
සී.බී.එම්0.171
පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
වර්ණ
පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්