සියලු ප්රවර්ග

පවුලේ ඇසුරුම්

Liuyang Factory BF-A007 වෙතින් උණුසුම් විකුණුම් තොග මිල පවුල් එකතු කිරීමේ පැකේජය මෙම බෑගය මට අයත් වේ

Liuyang Factory BF-A007 වෙතින් උණුසුම් විකුණුම් තොග මිල පවුල් එකතු කිරීමේ පැකේජය මෙම බෑගය මට අයත් වේ

Item No.     : BF-A007

Item Name : This Bag Belongs to Me

Packing      : 8/1

CBM           : 0.052

පරීක්ෂණයක්
ප්රයෝග
 • වලිග

  වලිග

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • දිය උල්පත

  දිය උල්පත

 • මුතු

  මුතු

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • දියඇල්ල

  දියඇල්ල

 • වල්ගා තරුව

  වල්ගා තරුව

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

 • විලෝ

  විලෝ

 • තරු

  තරු

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • වියලි මිදි

  වියලි මිදි

 • ගස්

  ගස්

 • විස්ටිං

  විස්ටිං

 • Core

  Core

 • ග්ලිටර්

  ග්ලිටර්

 • Show Pine

  Show Pine

 • පීනියෝ

  පීනියෝ

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • වර්ණ

  වර්ණ

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • තැඹිලි

  තැඹිලි

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • රතු

  රතු

 • කහ

  කහ

 • රිදී

  රිදී

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්