සියලු ප්රවර්ග

බෝල ෂෙල්ස්

Top Sales Factory Price 1.75’’ Artillery Shells Fireworks FESTIVAL BALLS BF008

Top Sales Factory Price 1.75’’ Artillery Shells Fireworks FESTIVAL BALLS BF008

අයිතමය අංකය.

ඩී

භාණ්ඩයෙ නම

FESTIVAL BALLS

ඇසුරුම්

15 / 6

මානය(INCH)

12*5-1/8*4''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.066


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • පීනියෝ

  පීනියෝ

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්