සියලු ප්රවර්ග

බෝල ෂෙල්ස්

High Quality Artillery Shells Fireworks Party Celebration WAR LORD ARTILLERY BF6305

High Quality Artillery Shells Fireworks Party Celebration WAR LORD ARTILLERY BF6305

අයිතමය අංකය.

ඩී

භාණ්ඩයෙ නම

WAR LORD ARTILLERY

ඇසුරුම්

8 / 12

මානය(INCH)

15-3/4*8*5''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.097


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • Comet Tail

  Comet Tail

 • තරු

  තරු

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • රැල්ල

  රැල්ල

 • ගස්

  ගස්

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

 • වර්ණ

  වර්ණ

 • නිල්

  නිල්

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්