සියලු ප්රවර්ග

බෝල ෂෙල්ස්

Chinese Poly Bag Pack 1.75’’ Artillery Ball Shells Festival ball Fireworks BF0008

Chinese Poly Bag Pack 1.75’’ Artillery Ball Shells Festival ball Fireworks BF0008

අයිතමය අංකය.

ඩී

භාණ්ඩයෙ නම

FESTIVAL BALLS

ඇසුරුම්

24 / 6

මානය(INCH)

10-10/16*4-6/16*4''

CBM/(එක් සිද්ධියකට)

0.044


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • පීනියෝ

  පීනියෝ

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

පරීක්ෂණයක්