සියලු ප්රවර්ග

අපි ගැන

කම්පැණි, තොරතුරු

first opened up its fireworks factory in Beihai, Guangxi in the year 2001. Currently, We have developed our production center in Liuyang, Hunan. Our team is composed of well-trained and professional sales/marketing/technicians, which enable us to provide good service to our customers and also miantain product innovations.

For the past 20 years, United States is our only target market. We developed a full line of fireworks products, from shells, cakes to novelty items, to meet all your needs and help you fulfill your fireworks dreams.

අපගේ නිරන්තර නවෝත්පාදනය සහ උසස් තත්ත්වයේ පාලනය මත පදනම්ව, ධීවරයාගේ මෙහෙවර වන්නේ හොඳින් දන්නා ගිනිකෙළි නිෂ්පාදකයෙකු බවට පත්වීම සහ ධීවර ගිනිකෙළි මගින් ඔබට අමතක නොවන අත්දැකීමක් සහ සතුටක් සහතික කිරීමයි.

  • 01 ගැන
  • 02 ගැන
  • 03 ගැන
  • 04 ගැන
  • 05 ගැන
  • 06 ගැන

ENTERPRISE CERTIFICATE