සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

තොග ලාභ මිල ග්‍රෑම් 500 විශාල කේක් පයිරොටෙක්නික් ගිනිකෙළි Death Punch FP6046A

තොග ලාභ මිල ග්‍රෑම් 500 විශාල කේක් පයිරොටෙක්නික් ගිනිකෙළි Death Punch FP6046A

Item No.    :  FP6046-A

භාණ්ඩයෙ නම:  මරණ පන්ච්

Packing    : 4/1

CBM          :  0.57

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
  • ස්ටෙබෙ

    ස්ටෙබෙ

  • ගස්

    ගස්

වර්ණ
  • වර්ණ

    වර්ණ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්