සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

නව අයිතමය ග්‍රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි පිරොටෙක්නික් විශිෂ්ට බලපෑමක් සහිත Blazing Rapids FP6154

නව අයිතමය ග්‍රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි පිරොටෙක්නික් විශිෂ්ට බලපෑමක් සහිත Blazing Rapids FP6154

Item No.        :  FP6154

Item Name    :  Blazing Rapids 

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM               :  0.105

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • ගස්

  ගස්

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • විලෝ

  විලෝ

වර්ණ
 • සුදු

  සුදු

 • රන්

  රන්

 • රතු

  රතු

 • තැඹිලි

  තැඹිලි

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්