සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

වඩාත්ම ජනප්‍රිය මහා ප්‍රයෝග 9 ෂොට් කේක් ගිනිකෙළි

වඩාත්ම ජනප්‍රිය මහා ප්‍රයෝග 9 ෂොට් කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6001
සහතික:AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • තරු

  තරු

 • ගස්

  ගස්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • හරිත

  හරිත

 • සුදු

  සුදු

 • නිල්

  නිල්

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්