සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

නිෂ්පාදක එළිමහනේ මංගල 19 වෙඩි 500 ග්රෑම් කේක් ගිනිකෙළි

නිෂ්පාදක එළිමහනේ මංගල 19 වෙඩි 500 ග්රෑම් කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6058
සහතික:AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • තරු

  තරු

 • ගස්

  ගස්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • විලෝ

  විලෝ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • රන්

  රන්

 • නිල්

  නිල්

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්