සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

උණුසුම් විකුණුම් ඉහළ ගුණාත්මක තොග 42 වෙඩි 1.4g පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි US WARRIORS BF1427

උණුසුම් විකුණුම් ඉහළ ගුණාත්මක තොග 42 වෙඩි 1.4g පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි US WARRIORS BF1427

Item Name  : U.S. WARRIORS

Item No.      : BF1427

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM: 0.039

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • වලිග

  වලිග

 • විස්ටිං

  විස්ටිං

වර්ණ
 • සුදු

  සුදු

 • රතු

  රතු

 • පාට, දම් පාට

  පාට, දම් පාට

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්