සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

උණුසුම් විකුණුම් කර්මාන්තශාලා මිල 500g pyro පාරිභෝගික අවසන් කේක් ගිනිකෙළි

උණුසුම් විකුණුම් කර්මාන්තශාලා මිල 500g pyro පාරිභෝගික අවසන් කේක් ගිනිකෙළි

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6067-A
සහතික:AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්