සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

High quality wholesale factory price 24 shots festival occasion pyrotechnics consumer cake fireworks FINAL DESTINATION FP6042

High quality wholesale factory price 24 shots festival occasion pyrotechnics consumer cake fireworks FINAL DESTINATION FP6042

ආදර්ශ අංකය

FP6042

භාණ්ඩයෙ නම

අවසන් ගමනාන්තය

ඇසුරුම්

2 / 1

Unit Size(INCH)

16-7/16"*11-7/11"*8"

ඝන මීටර් (නඩුව)

0.064පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • තරු

  තරු

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • රතු

  රතු

 • නිල්

  නිල්

 • සුදු

  සුදු

 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්