සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

සැමරුම් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ නව නිර්මාණය ග්‍රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි SKY HIGH FP6138

සැමරුම් සඳහා උසස් තත්ත්වයේ නව නිර්මාණය ග්‍රෑම් 500 කේක් ගිනිකෙළි SKY HIGH FP6138

අයිතම අංකය: FP6138

Item Name  : SKY HIGH

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM: 0.082

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • බිම් බෝම්බ

  බිම් බෝම්බ

 • ඉරිතැලීම්

  ඉරිතැලීම්

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • වලිග

  වලිග

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

වර්ණ
පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

පරීක්ෂණයක්