සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

උසස් තත්ත්වයේ ෂොට් 24 චතුරශ්‍රය අලංකාර පාරිභෝගික ගිනිකෙළි කේක්

උසස් තත්ත්වයේ ෂොට් 24 චතුරශ්‍රය අලංකාර පාරිභෝගික ගිනිකෙළි කේක්

සම්භවය ස්ථානය:චීනය
වෙළඳ නාමය නම:ධීවරයා
ආදර්ශ අංකය:FP6077
සහතික:EX,AFSL සමත්
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ගස්

  ගස්

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

 • විලෝ

  විලෝ

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • රතු

  රතු

 • සුදු

  සුදු

 • හරිත

  හරිත

 • නිල්

  නිල්

 • වර්ණ

  වර්ණ

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ


军胜好评图

පරීක්ෂණයක්