සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

උසස් තත්ත්වයේ 16 ෂොට් පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි තොග මිල සමඟ රොක් ඔන් BF6857

උසස් තත්ත්වයේ 16 ෂොට් පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි තොග මිල සමඟ රොක් ඔන් BF6857

Item No.      :  BF6857

Item Name  :   Rock On

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM: 0.085

පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • ග්ලිටර්

  ග්ලිටර්

 • විලෝ

  විලෝ

 • මුතු

  මුතු

වර්ණ
 • රන්

  රන්

 • වර්ණ

  වර්ණ

 • නිල්

  නිල්

 • හරිත

  හරිත

 • රතු

  රතු

 • රිදී

  රිදී

 • සුදු

  සුදු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්