සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

කර්මාන්තශාලා මිල 2022 නව අයිතමය උසස් තත්ත්වයේ 500g කේක් ගිනිකෙළි ත්‍රීපීට් FP6134 ධීවර ගිනිකෙළි වෙතින්

කර්මාන්තශාලා මිල 2022 නව අයිතමය උසස් තත්ත්වයේ 500g කේක් ගිනිකෙළි ත්‍රීපීට් FP6134 ධීවර ගිනිකෙළි වෙතින්

ආදර්ශ අංකය

FP6134

අයිතමය නම

ත්රීපීට්

ඇසුරුම්

2 / 1

දර්ශන

160

සහතික

EX,AFSL සමත්


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
වර්ණ
  • වර්ණ

    වර්ණ

  • රිදී

    රිදී

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්