සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

directly import Chinese 1.4G fireworks 500 gram cake fireworks Ultimate Samurai FP6158

directly import Chinese 1.4G fireworks 500 gram cake fireworks Ultimate Samurai FP6158

අයිතම අංකය: FP6158

Item Name  : Ultimate Samurai 

ඇසුරුම් කිරීම: 4/1

CBM: 0.109


පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • කාල වැස්ස

  කාල වැස්ස

 • ක්රිසන්තේටම්

  ක්රිසන්තේටම්

වර්ණ
 • හරිත

  හරිත

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්