සියලු ප්රවර්ග

500g කේක්

චීන උසස් තත්ත්වයේ වෙඩි 72 ග්රෑම් 1500 අවසාන පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි

චීන උසස් තත්ත්වයේ වෙඩි 72 ග්රෑම් 1500 අවසාන පාරිභෝගික කේක් ගිනිකෙළි

භාණ්ඩ අංකය :FP6065-A
භාණ්ඩයෙ නම :ග්‍රෑම් 1500 ප්‍රෝ අවසන් ඇසුරුම #2
ඇසුරුම්:3 / 1
සීබීඑම්:0.063
පරීක්ෂණයක්
වීඩියෝ
ප්රයෝග
 • ස්ටෙබෙ

  ස්ටෙබෙ

 • බ්‍රොකේඩ්

  බ්‍රොකේඩ්

 • වියලි මිදි

  වියලි මිදි

 • ඩාලියා

  ඩාලියා

 • වලිග

  වලිග

වර්ණ
 • නිල්

  නිල්

 • රතු

  රතු

පාරිභෝගික ප්‍රතිපෝෂණ

军胜好评图

පරීක්ෂණයක්